ලක්ෂ්මි අක්කා 02 (තුන්දෙනාම)

Andy ආවේ රෑ වෙලා. එයා මහන්සියෙන් ඉන්න බව මට පෙනුන. එයාට දවස් පහක්  නිවාඩු දීල තිබුන.ඊළඟ  දවසේ උදේ මම Andy ව ඇහැරුව tea එක දෙන්න.

READ THE REST OF THIS ENTRY →

About xslgs news

i'm 31 years old.i'm a businessman and from srilanka.

Posted on May 29, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: