සෙව්වන්දි 01

කතාවේ සම්පුර්ණ ගෞරවය එහි මුල් රචකයාට හිමිවේ..
හෙලෝ මම නදුන්…මන් කියන්න යන්නේ මගේ පළමු තොල් දැමීම ගැන..මේක පළමු කොටස..අනිත් කොටසේ තමයි පට්ටා සීන් එක තියෙන්නේ

READ THE REST OF THIS ENTRY →

About xslgs news

i'm 31 years old.i'm a businessman and from srilanka.

Posted on May 21, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: