රතුහාමි 3

ඔන්න උබල ආශාවෙන් බලාගෙන හිටපු රතු හාමි කතාව අද අපිට එවල තියනවා.

කියවල බලල අදහස් දක්වන්න එහෙනම්

 READ THE REST OF THIS ENTRY →

About xslgs news

i'm 31 years old.i'm a businessman and from srilanka.

Posted on May 3, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: