කැළේ පිපුනු මලක් – 04

nmgrp6zyඔන්න කැලේ පිපුන මලක් කතාවේ 4 වෙනි කොටසත් අපිට රුවනි එවල.

ඉස්සර ඒවාට වගේම හොද අදහස් දක්වන්න

READ THE REST OF THIS ENTRY →

About xslgs news

i'm 31 years old.i'm a businessman and from srilanka.

Posted on April 19, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: