නැන්දගේ සෙල්ලම 2 (නැන්දගේ හුරතල්)

roshini_hot_cleavage_exposing_stills  (9)මතකනේ නැන්දගේ සෙල්ලම කතාව. ඔන්න එකේ දෙවැනි කොටස ඇවිල්ල නද්දගේ හුරතල් කියල.

එහෙනම් කියවල අදහසක් දක්වන්න. ලියන කෙනා තීරු තෙන්නකෝන්.එය ඔයාලට තව කොටසක් දෙයි එතකොට

READ THE REST OF THIS ENTRY →

Posted in Sinhala Story

About xslgs news

i'm 31 years old.i'm a businessman and from srilanka.

Posted on April 18, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: